Spørgeskema, Vinteren 11/12

INDLEDNING

Cirka et år efter lancering af Tidsskriftet Slagtryk afholdt redaktionen en brugerundersøgelse.
62 personer besvarede fem (seks) spørgsmål, tilføjede kommentarer og demografiske oplysninger. Alle – med en undtagelse – angiver, at de skriver poesi eller kortprosa, 27 har sendt ind til Slagtryk, gennemsnitsalderen ligger på 25 år og 21 dage og den geografiske fordelingen har en overvægt (33) i tilhørsforhold til Storkøbenhavn.
 
 
DE FEM SPØRGSMÅL

I brugerundersøgelsen stillede vi fem spørgsmål, hvor brugerne kunne give karakter fra 1 (meget uenig) til 5 (meget enig). I bedste metodekorrekte stil var to spørgsmål stillet negativt.

Spørgsmål 1: Slagtryk publicerer et alsidigt udvalg af digte og kortprosa. Score: 69
11 svarer negativt, 6 placerer sig i midten og 41 er af den opfattelse at tidsskriftets udvalg er alsidigt.

Enkelte kommentarer hælder til, at vi publicerer for meget, mens andre synes vi tager for lidt ind, eller at vi minder om Hvedekorn. Til gengæld må det samtidig bemærkes, at rigtig mange er positivt stemt omkring alsidigheden.
 
 
Spørgsmål 2: Jeg synes teksterne i Slagtryk er af høj litterær værdi. Score: 68
7 svarer negativt, 19 placerer sig i midten og 32 svarer positivt.

Flere tilkendegiver, at “høj litterær kvalitet” ikke er et nemt måleparameter. F.eks. svarer en “Jeg ved ikke helt, hvad I mener med høj litterær kvalitet. Jeg synes mange af dem er fine, forsøgende på en god måde”, hvilket kan være en forklaring på at mange har placeret sig i midten: “hverken / eller”. Til næste gang kunne “høj litterær værdi” byttes ud med “høj kvalitet” i spørgsmålet.
 
 
Spørgsmål 3: Det er sjældent, at teksterne falder i min smag. Score: 61
36 svarer negativt, 7 placerer sig i midten, 14 svarer positivt

36 negative svar er her positive tilkendegivelser omkring smag (negativ x negativ = positiv). I kommentarerne kan vi dog læse, at enkelte også accepterer præmissen om, at ikke alle tekster falder i deres smag, men det til trods alligevel er gyldige publiceringer.
 
 
Spørgsmål 4: Jeg kan lide webdesignet / den grafiske præsentation af digtene. Score: 58
15 svarer negativt, 15 placerer sig i midten, 28 svarer positivt

Få kommenterer på designet, men vi læser blandt andet, at “webdesignet skaber en masse unødig farvelade rundt om teksterne” samt “Jeg kan som udgangspunkt godt lide den enkelte præsentation på siden, men eksempelvis farverne er meget efterårsagtige og svier lidt i øjnene, mens den nederste del med indlæg, kommentarer, donationer virker rodet og dos-agtig”. Det gad vi godt få uddybet, fordi vi er generelt glade for designet, og det er bedre end det, vi havde i foråret 2011, men scoren indikerer noget andet hos læserne.
 
 
Spørgsmål 5: Det kvartalsvise honorar på 2.500,- kunne i Slagtryk-regi anvendes på en bedre måde. Score 60
22 svarer negativt, 26 placerer sig i midten og 9 svarer positivt

Der er en overvægt af personer, der mener, at pengene anvendes korrekt, når det går til et honorar.
Det er dog også værd at bemærke, at mange placerer sig i midten, hvilket måske kommer fint til udtryk i denne kommentar: “Det kvartalsvise honorar ved jeg ikke, om man kan bruge på en anden måde. Det kommer an på, hvad alternativet er”.
 
 
Spørgsmål 6:
Det sjette spørgsmål drejede sig om, hvorvidt man skrev poesi/kortprosa, og om man havde sendt ind til Slagtryk. Disse 27 svar (holdninger) afviger kun en anelse fra gennemsnittet.
 
Det er måske værd at bemærke, at der er et sammenfald mellem svar, der tilkendegiver, at Slagtryk publicerer et alsidigt udvalg af digte, og at teksterne falder i personens smag.
Der er et sammenfald mellem holdningen, at Slagtryk ikke publicerer et alsidigt udvalg af digte og samtidig stiller sig positivt i forhold til tidsskriftets design.
I undersøgelsen har kvinder gennemsnitligt svaret mere positivt end mænd.
 
 
SYV KOMMENTARER, SYV SVAR FRA REDAKTIONEN

1. Vedrørende Slagtryks alsidighed
”MHT til alsidigheden, så ser jeg slagstryks alsidighed (her menes bred omfavnelse af mange forskellige ‘smags’-parametre) som både styrken og svagheden ved bladet. Det er da fedt, at mange forskellige skrivende kommer til, helt klart, men det får selve bladet til at fremstå som et noget vagt udsagn.”

Svar til kommentar:
Spørgsmålet om alsidighed deler vandene. Nogle mener, at vi har en for bred profil, andre en for smal. Redaktionens tre medlemmer har tre ret forskellige udgangspunkter for at synes om poesi og kortprosa, og vi forsøger at udnytte den forskellighed til tidsskriftets fordel med hensyn til at favne bredt. Vi ønsker ikke at have en poetik eller fremelske én slags litteratur. Men vi er samtidig ikke blinde for, at noget litteratur har sværere ved at blive publiceret end andet.
 
 
2. Smal versus bred udgivelsesprofil
”Prøv med en bredere udgivelsesprofil. Det er meget snævert det I udgiver. Og altid det samme.”
og f.eks. ”Men jeg kan jo ikke vide om det bare er sådan jeres bidragydere skriver… For en god ordens skyld vil jeg tilføje, at jeg aldrig selv har indsendt en tekst til Slagtryk.”

Svar til kommentar:
Enkelte kommentarer i brugerundersøgelsen og i debatter, der hidtil har været på blogs, berører, at der er et udtalt ønske om, at Slagtryk publicerer litteratur skrevet decideret til den “digitale” platform. Der er ligeledes røster, der mener, at Slagtryks publiceringer burde være mere eksperimenterende.

Det er ikke vores opfattelse, at det vi trykker minder så meget om hinanden. Men skal vi udvide den horisont, som vi præsenterer, så kræver det, at vi får andet materiale at forholde os til. Det gælder enten dig, der læser dette og som ikke selv har sendt ind. Eller dig, som kender nogen du gerne så trykt og opfordrede dem til at sende ind.
 
 
3. Vedrørende kortprosaens tilstedeværelse i Slagtryk.
”Måske en større andel af kortprosa,- der er ikke mange platforme for publicering af denne genre, og den rummer derfor et uforløst potentiale.”

Svar til kommentar:
Helt enig, men samme svar gælder her: Det kræver mere god kortprosa tilsendt. Vi trykker det, som vi finder publiceringsværdigt. Ellers skuffer vi læserne, gør forfatterne en bjørnetjeneste og skyder os selv i foden.
 
 
4. Kommentar til honoraret:
“Jeg siger I skal beholde honoraret, fordi vi hele tiden ellers er med til at underminere os selv, når alle gør alt gratis for alle. Det er sygt nice at give de penge, så de små digtere kan få lidt at spise.”

Svar til kommentar:
Redaktionen overvejer modellen med donationer, der går til honoraret, da den på nuværende tidspunkt ikke er optimal. Vi overveje at søge fonde til at dække udgifterne til honorar, såvel som vi overvejer om honoraret er mere end et eksperiment. Slagtryk fortsætter dog med samme model i 2012 og iværksætter forskellige tiltag, der også skal forbedre den interne proces.
 
 
5. Slagtryk versus Hvedekorn:
“Det bliver simpelthen for nemt at afvise slagtryk som reel konkurrent til hvedekorn”

Svar til kommentar:
Det er blevet nævnet af flere af undersøgelsens deltagere, at vi står i et forhold til Hvedekorn. Vi forholder os til en profilering af tidsskriftet, men vi har ingen interesse i at lade Slagtryk og Hvedekorn mødes i en boksering. Slagtryk har intet udestående med hverken Hvedekorn som institution eller Lars Bukdahls linje de seneste år. Til trods for at nogen kunne finde et sådant opgør forfriskende, takker vi nej til den endeløse konfrontation, der synes at gennemsyre de seneste femten(?) års danske litteraturdebat. Vi er ikke interesserede i et bestemt kunstsyn, fordi det ikke er igennem et sådant forenklet prisme, vi forstår national eller international litteratur.
 
 
6. Kommentarer til Slagtryk aktiviteter uden for nettidsskriftet:
“Prøv at komme ud i offentligheden lidt evt. med fysiske udgivelser, udstillinger, fester eller opfordringer til symposia, skrivefællesskaber, performances organiseret i slagtryk-regi. Bidrag til den folkelige oplysning og dannelse, og frels vore stakkels sjæle.”

Svar til kommentar:
Det er et tilbagevendende ønske fra læsere og forfattere, at Slagtryk går forrest i litteraturdebatten eller bevæger sig væk fra sit udspring på internettet for at lave andre aktiviteter. Men redaktionens udgangspunkt er at være en platform til forskellig udgivelse; et mødested for forfatter og læser. Vi er af den opfattelse, at forfatterne selv kan meget mere end de tror, at de har autonomien og idéerne til at gøre noget.
Dertil vil vi dog gøre opmærksom på, at vores forlag – Kronstork – tidligere har og vil igen afholde oplæsningsarrangementer, der indbefatter forfattere udgivet i Slagtryk – såvel som på Kronstork og uden for den kreds. Slagtryk vil i forlængelse af brugernes svar og egne ambitioner i henholdsvis april og maj deltage i arrangementer på Hovedbiblioteket og Literaturhaus – det vil blive en kombination af præsentation og oplæsning.
 
 
7. Om Slagtryk redaktionens rolle
“Generelt er der få kommentarer. Kunne man inspirere til / sætte gang i noget mere aktivitet, mere debat?”
“Måske mangler I en poetik eller i hvert fald en eller anden form for program…”

Svar til kommentar:
I forhold til redaktionens originale ønske om at skabe en ny plaform for publicering af digte og kortprosa, så vil det være i direkte modstrid med vores hensigt aktivt at arbejde for ét litteratursyn. Vi laver derfor hverken programerklæringer, manifester eller sætter gang i den litterære debat. Vores fokus er en platform for publicering, der bliver opfattet som et seriøst, sjovt og interessant sted at blive publiceret og som læser finde ny og god litteratur.