Dennis Alves Pedersen: Danmark staves med “a” på dansk

Håb å’ nå å’ få
Frihíð mê’ sprô’
Téil’ dénsk å’ bli’ fô’ståð
På dê’ måð’ iá ké téilê dénsk på

Ké gót væá iá ik’ uðtéilá på sam’ måd’
Mên deá eá li’ så máð’
Fô’stålit bêtüdniĩ
Béi míinê oá som díinê
På trós é’ dó’li’ oá-stiliĩ

Måske mê’ ’t mêá frit sprô’
Kunê vi hinénên bêðá fô’stå
Måske dê’ bá’ dê’ kvadrátê sprôu
Grånen fó’ dó’li’ intêgráçion

It fó’víanê sprôu
Vó’ ”i” eá ”e”
Ó’ ”e” eá ”a”
”Ris” eá dóu rís på dénsk
Mên ”ristet” er resteð
Ó’ ”rest” eá rast

Dê’ o’iginéilê “a” fines i ”fAktA”
Mên ik’ så máð’ i dê dénskê sprôu
Iñên i Dénmák siá dán-mák
Uð’n ’t væá uðlêniĩ êla dôum

 
 
 
 

Flere bidrag